Warunki korzystania

LEDS-C4 S.A., hiszpańska firma o siedzibie zarejestrowanej na c/ Afores s/n. 25750 w Torà (Lérida), Hiszpanii, o NIP A-59410910, zarejestrowana w Rejestrze Spółek Handlowych w Barcelonie pod numerem 2593/03, tom 20990, arkusz 16, strona B5402, numer wpisu 17, prowadzi niniejszy serwis internetowy.

ZGODA I DOSTĘPNOŚĆ

LEDS-C4 S.A. informuje, że dostęp i korzystanie z serwisu internetowego www.leds-c4.com, ze wszystkich jego subdomen i katalogów, jak również z produktów i usługi jakie można uzyskać poprzez niego, podlegają zasadom i warunkom jakie zostaną wyszczególnione w ramach niniejszych Warunków korzystania.
Stąd, jeżeli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami korzystania, nalegamy, aby nie używali Państwo niniejszego serwisu internetowego, gdyż jakiekolwiek korzystanie z niego lub z usług na nim zawartych będzie oznaczało przyjęcie warunków prawnych tutaj zawartych.

MODYFIKACJE W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA

O ile nie wyszczególnione zostanie inaczej, treści z niniejszego serwisu internetowego są własnością intelektualną LEDS-C4 S.A. Wszystkie prawa do wspomnianej własności, jaki mogą powstać z niniejszego serwisu internetowego, są prawnie zastrzeżone. Ponadto, dostęp do tej strony internetowej lub korzystanie z niej przez jej użytkowników nie uzasadnia używania ani współdzielenia jej treści, gdyż stanowią one własność LEDS-C4 S.A.

KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW I ZAREJESTROWANYCH MAREK

Wszystkie teksty, obrazy, dźwięki, marki, logo, zestawienia kolorów lub jakikolwiek inny element, układ, projekt lub format przedstawienia materiałów, jakie są zawarte na niniejszym serwisie internetowym są chronione prawami własności intelektualnej w imieniu LEDS-C4 S.A. Jest surowo zabronione manipulowanie lub zmienianie niniejszej strony internetowej, bez wcześniejszej zgody LEDS-C4 S.A. Firma LEDS-C4 S.A. nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za skutki manipulacji lub zmiany jakich osoby trzecie mogą przy niej wykonać.
W szczególności jest kategorycznie zabronione powielanie, za wyjątkiem na użytek własny, przekształcanie, rozpowszechnianie, dostarczanie i podawanie do publicznej wiadomości oraz ogólnie jakakolwiek forma wykorzystywania całości lub części treści z niniejszego serwisu internetowego, łącznie z projektem, wyborem i formatem przedstawienia materiałów jakie ona zawiera. Jedynie przy wyraźnej autoryzacji ze strony LEDS-C4 S.A. mogą zostać wykonane wspomniane czynności wykorzystywania i przy podaniu w jasny sposób, że prawa własności intelektualnej należą do LEDS-C4 S.A.
W ten sam sposób jest zakazany rozkład, rozbiór, niewłaściwa obsługa, podnajem i przekazywanie niezależnie w jakiej formie, jego tłumaczenie lub ingerowanie w programy informatyczne konieczne dla jego działania, dostępu i korzystania, za pomocą niniejszego serwisu internetowego, z usług jakie on zawiera. W żaden sposób użytkownik tego serwisu internetowego nie może usuwać, naruszać, unikać lub manipulować przy jakimkolwiek mechanizmie zabezpieczającym ani systemie bezpieczeństwa, jaki będzie zainstalowany na niniejszej stronie internetowej.

LINKI

Linki jakie zawiera niniejszy serwis internetowy mogą przekierować użytkownika na inne serwisy lub strony internetowe zarządzane przez osoby trzecie, których LEDS-C4 S.A. nie kontroluje w żaden sposób. LEDS-C4 S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za warunki wspomnieniach serwisów i stron internetowych, choć dochodzi się do nich poprzez niniejszy serwis internetowy, fakt, który nie pociąga za sobą, że LEDS-C4 S.A. poleca lub aprobuje ich treści.
Niniejszy serwis internetowy oferuje użytkownikom łączące urządzenia techniczne, katalogi i narzędzia wyszukiwania, które pozwalają na przejście do stron internetowych i/lub serwisów internetowych, które należą i/lub są prowadzone przez osoby trzecie. LEDS-C4 S.A. sprawdza treści tych stron, kiedy tworzy link do tych stron, zawsze przy zachowaniu dobrej woli, że wspomniane treści dostosowują się do obowiązującego prawa. Niemniej jednak, LEDS-C4 S.A., oświadcza, że w żaden sposób nie jest odpowiedzialna za aprobatę, nie uznaje za własne usługi, treści, informacje, dane, pliki lub jakikolwiek inny materiał dostępny na wspomnianych stronach, nie kontroluje ani nie uważa się odpowiedzialną za aprobatę ani za uwzględnienie przyszłych zmian, jakie mogą zostać wykonane w tym materiale.
LEDS-C4 S.A. nie zezwoli na żaden link do żadnej strony czy katalogu adresów e-mailowych na www.leds-c4.com, za wyjątkiem, gdy będzie on podany przy wyraźnym upoważnieniu na piśmie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

LEDS-C4 S.A., jej przedstawiciele, członkowie, profesjonaliści i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności żadną miarą za sposób w jaki wykorzystają użytkownicy informacje i treści z niniejszej strony internetowej lub inne treści, do których można przejść z niniejszej strony internetowej.

ZRZECZENIE SIĘ

Treści z niniejszej strony internetowej nie można uważać za wystarczające dla podjęcia decyzji odnośnie oferowanych usług. Obrazy jakie są pokazywane mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego. Treści z tej strony w żadnym zakresie nie mogą zastąpić zaleceń fachowców, które są wymagane w każdym przypadku i które opierają się na wiedzy i analizie okoliczności każdego specyficznego przypadku.
LEDS-C4 S.A. zobowiązuje się do podjęcia wszystkich konicznych środków w celu zagwarantowania użytkownikowi braku wirusów, ale nie może zapewnić braku wirusów ani szkodliwych elementów, które mogą mieć negatywny skutek na system informatyczny, w dokumentach elektronicznych lub plikach tych, którzy korzystają z niniejszego serwisu internetowego. A zatem, LEDS-C4 S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie wspomniane elementy mogą wywołać użytkownikom lub osobom trzecim.
LEDS-C4 S.A. nie może zagwarantować braku błędów technicznych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności pod tym względem za szkody, jakie brak połączenia i błędy w połączeniu wywołane rozłączeniem, zawieszeniem, przeładowaniem lub awariami sieci niemogącymi być przypisane firmie LEDS-C4 S.A., mogą spowodować.

JURYSDYKCJA I PRAWO MAJĄCE ZASTOSOWANIE

Prawo mające zastosowanie w przypadku niezgody lub sporu w interpretacji niniejszych Warunków korzystania jak również w jakiejkolwiek kwestii związanej z produktami i usługami jakie są oferowane, będzie prawem hiszpańskim.
LEDS-C4 S.A. i użytkownik uzgadniają podporządkować się hiszpańskim sądom i trybunałom, zrzekając się w wyraźny sposób jakiejkolwiek innej władzy prawnej w celu rozwiązania sporów, do jakich może dojść lub które są związane z niniejszymi Warunkami korzystania.
LEDS-C4 S.A. zastrzega sobie prawo do wszczęcia kroków prawnych będących w jej zasięgu w celu domagania się, aby ogłoszono winnymi użytkowników, w związku z niewypełnieniem zarządzeń podanych w niniejszych Warunkach korzystania.

DZIAŁANIA W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI

LEDS-C4 S.A. zastrzega sobie prawo do wykonania tylu działań, ile jest dostępnych w prawie, w celu żądania odpowiedzialności wynikającej z naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków korzystania z witryny przez użytkownika.