Zastrzeżenie prawne

Niniejsze Zastrzeżenie prawne firmy LEDS-C4 zostało zaktualizowane w dniu 21 maja 2018r.

1. Prawo własności do domeny WWW.LEDS-C4.COM

Wypełniając ustawę 34/2002 z 11 lipca w sprawie Usług Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSICE) informuje się użytkowników o danych odnoszących się do właściciela niniejszej domeny:

 • Właściciel: LEDS-C4 S.A.
 • Adres: Carretera de Rubí 88, 2ª planta Local A2, Sant Cugat del Vallés
 • Tel. +34 973 46 81 00
 • Fax. +34 973 46 81 06
 • e-mail: [email protected]
 • NIP: A59410910
 • Wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, tom 38929, arkusz 204, strona B5402, wpis 30

Przez serwis internetowy odnosimy się do wszystkich domen jakie firma LEDS-C4, S.A. posiada w Internecie i w sieci (Facebook, Google, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube i/lub jakakolwiek inna sieć społecznościowa i profesjonalna), dla przykładu lecz nie wyłącznie:
www.leds-c4.com
https://www.facebook.com/pages/LEDS-C4/288457887908776
https://twitter.com/ledsc4
https://www.linkedin.com/company/leds-c4
https://es.pinterest.com/ledsc4/pins/
https://instagram.com/leds_c4/

Dostęp i korzystanie z niniejszego serwisu internetowego przyznaje status Użytkownika tego serwisu internetowego (zwanego dalej „Użytkownikiem”) i oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym Zastrzeżeniu prawnym, jak również jego zmian, przy czym firma LEDS-C4 S.A. (zwana dalej LEDS-C4 ) zastrzega sobie prawo do wykonania w każdej chwili i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, modyfikacji i aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej, jej konfiguracji i prezentacji oraz warunków dostępu.

A zatem Użytkownik powinien czytać niniejsze Zastrzeżenie prawne za każdym razem jak przechodzi do tego serwisu internetowego, gdyż może on ulec zmianie, podobnie jak warunki użytkowania zebrane w niniejszym Zastrzeżeniu prawnym. W każdym razie sam fakt korzystania z niniejszego serwisu internetowego i surfowania po nim będzie zawsze oznaczać akceptację jako Użytkownika, bez jakiegokolwiek zastrzeżenia wszystkich i każdego z niniejszych warunków ogólnych dot. dostępu i użytkowania.

2. Własność intelektualna i przemysłowa

Wszystkie treści występujące na tej stronie internetowej jakimi mogą być dla przykładu, lecz nie wyłącznie: teksty, zdjęcia, wykresy, filmy wideo, obrazy, ikonki, technologia, oprogramowanie, linki i pozostałe treści audiowizualne lub dźwiękowe, jak również ich projekt graficzny i kody źródłowe, stanowią własność firmy LEDS-C4, która rozporządza prawem do używania i wykorzystywania ich. W tym sensie zmieniają się one w dzieła chronione krajowym i międzynarodowym ustawodawstwem mającym zastosowanie w odniesieniu do własności intelektualnej i przemysłowej, obowiązującym w każdej chwili, a więc nie można rozumieć jako przeniesione na Użytkownika żadnego z praw do wykorzystywania ich, uznanych obowiązującymi przepisami z zakresu własności intelektualnej.

Dlatego, w myśl ustawodawstwa dot. własności intelektualnej i obowiązujących rozporządzeń w każdej chwili, jest kategorycznie zabronione całkowite lub częściowe wykorzystywanie jakiejkolwiek treści jaka pojawi się na niniejszym serwisie internetowym, jak również kopiowanie, powielanie, dostosowanie, modyfikowanie lub przekształcanie treści z tego serwisu internetowego, a w danym przypadku dystrybucja i publiczne powiadamianie, łącznie z jego odmianą w postaci udostępniania, całości lub części treści, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i jakimkolwiek środkiem technicznym, bez wyraźnego upoważnienia na piśmie ze strony LEDS-C4.

Marki, nazwy handlowe i/lub znaki wyróżniające stanowią własność firmy LEDS-C4 i nie można rozumieć, że dostęp do niniejszego serwisu internetowego przyznaje jakiekolwiek prawo do ww. marek, nazw handlowych i/lub znaków wyróżniających. W związku z tym, zwykłe przejście ze strony Użytkownika do tego serwisu internetowego pociąga za sobą zobowiązanie przestrzegania praw do własności intelektualnej i własności przemysłowej LEDS-C4.

3. Hiperłącza i/lub linki

Pośród treści występujących na tym serwisie internetowym mogą znaleźć się linki do innych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie, w celu ułatwienia dostępu Użytkownika do informacji wymienianych za pośrednictwem Internetu.

Firma LEDS-C4 nie jest odpowiedzialna za występowanie linków pomiędzy osobami trzecimi i innymi obcymi stronami dla LEDS-C4, a linki jakie mogą być udostępniane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są w celach informacyjnych dla Użytkownika tej strony, jednakże w żadnym przypadku nie postawią one firmę LEDS-C4 w sytuacji gwaranta i/lub usługodawcy usług i/lub informacji jakie mogą być oferowane osobom trzecim za pośrednictwem tych linków, a zatem LEDS-C4 nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnością z prawem, jakością, brakiem aktualizacji, dostępu, błędem lub bezużytecznością treści i/lub usług z powiązanych serwisów internetowych ani za jakiekolwiek inne szkody.

A więc, firma LEDS-C4 jest zwolniona od wszelkiej odpowiedzialności za usługi i/lub informacje jakie są świadczone na innych stronach internetowych powiązanych z niniejszym serwisem internetowym. Ostrzega się Użytkownika, że w przypadku, gdy uzna on, że istnieje serwis powiązany o treściach sprzecznych z prawem lub nieodpowiednich może on powiadomić o tym LEDS-C4 za pośrednictwem poczty internetowej.

Na koniec zabronione jest wprowadzanie hiperłączy w celach reklamowych, handlowych lub łączących ze stronami internetowymi obcymi firmie LEDS-C4, a które pozwalają na dostęp do serwisu internetowego LEDS-C4 bez wyraźnej zgody i/lub upoważnienia. W przypadku upoważnienia ze strony firmy LEDS-C4 uzgodnione zostaną warunki w celu wprowadzenia linków z ich stron do serwisu internetowego firmy LEDS-C4.

4. Warunki korzystania z niniejszego serwisu internetowego

4.1 Ogólne

Użytkownik uznaje i akceptuje, że dostęp i korzystanie z niniejszego serwisu internetowego są swobodne i dobrowolne oraz wykonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

A zatem Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z tej strony internetowej w sposób właściwy i legalny, zgodnie z prawem, niniejszym Zastrzeżeniem prawnym, w dobrej wierze oraz zgodnie z porządkiem publicznym, powstrzymując się od używania tej strony internetowej w jakikolwiek sposób który mógłby uniemożliwić, zniszczyć lub uszkodzić jej normalne działanie i/lub mienie, prawa i interes firmy LEDS-C4, jej dostawców, pozostałych użytkowników lub ogólnie jakiejkolwiek osoby trzeciej; lub w jakikolwiek inny sposób przeciążyć, uszkodzić lub uczynić nieprzydatnym sieci, serwery i pozostałe urządzenia informatyczne (hardware) lub produkty i aplikacje informatyczne (software) firmy LEDS-C4 lub osób trzecich, za co Użytkownik odpowie przed LEDS-C4 lub przed osobami trzecimi za jakiekolwiek szkody jakie mogą zostać spowodowane w następstwie niewypełnienia wspomnianych zobowiązań.

W trakcie korzystania z tego serwisu internetowego przez Użytkownika są również zabronione dla przykładu, lecz nie wyłącznie następujące czynności:

 • Użycie wirusów komputerowych lub jakiegokolwiek pliku lub programu zaprojektowanego w celu przerwania, uszkodzenia lub ograniczenia działania tej strony internetowej, jakiejkolwiek usługi lub sieci LEDS-C4, jakiegokolwiek software, hardware lub urządzenia telekomunikacyjnego, lub w celu uszkodzenia bądź uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych lub innych informacji firmy LEDS-C4 lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 • Podszywać się, ingerować lub przerywać usługę, serwery lub sieci połączone z tymi usługami lub nie wypełniać któregokolwiek z wymogów lub rozporządzeń sieci połączonych z tymi usługami.
 • Używać nieprawdziwych tożsamości i podszywać się pod innych w trakcie korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek z jej usług, jak również używanie haseł lub kluczy dostępu osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób. Fałszować lub zmieniać jakąkolwiek informację LEDS-C4.
 • Fałszować lub zmieniać jakąkolwiek informację LEDS-C4.
 • Wprowadzać, przechowywać lub rozpowszechniać na tej stronie internetowej lub z niej jakichkolwiek informacji sprzecznych z prawem, przepisami, zwyczajami i porządkiem publicznym, jak również jakiegokolwiek materiału który może być obelżywy, obraźliwy, nieprzyzwoity, grożący, ksenofobiczny, podżegający do przemocy, dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, ideologię lub wyznanie, lub w jakikolwiek inny sposób atakuje zasady moralne, porządek publiczny, podstawowe prawa, swobody obywatelskie, honor, prywatność lub wizerunek osoby trzeciej oraz ogólnie obowiązujące przepisy.
 • Prowadzić czynności reklamowe lub handlowe za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i używać treści oraz informacji w celu przesyłania reklam, wysyłać wiadomości w jakimkolwiek innym celu komercyjnym lub zbierać bądź przechowywać dane osobowe osób trzecich.
 • Współpracować z osobą trzecią w celu realizowania któregokolwiek z opisanych zachowań.

4.2 W odniesieniu do treści oraz własności intelektualnej i przemysłowej, oprócz tych podanych w stosownym punkcie, są następujące:

 • Nie odtwarzać w żaden sposób, nawet za pośrednictwem hiperłącza niniejszego serwisu internetowego firmy LEDS-C4 ani żadnej z jego treści, bez wyraźnego upoważnienia na piśmie ze strony LEDS-C4.
 • Nie usuwać, omijać ani nie manipulować przy copyright i pozostałych danych identyfikacyjnych praw właścicieli wprowadzonych do tych treści, jak również przy zabezpieczających urządzeniach technicznych lub jakimkolwiek mechanizmie informacyjnym jaki mogą zawierać te treści.
 • Nie przerabiać, przeprogramowywać, zmieniać, dostosowywać ani nie tłumaczyć kodu źródłowego niniejszej strony internetowej.
 • Zostanie uznane za nieautoryzowaną kopię jakiekolwiek powielanie częściowe lub całościowe kodu źródłowego tej strony internetowej na jakimkolwiek nośniku.
 • Zabronione jest również odtwarzanie lub kopiowanie na użytek prywatny treści jakie mogą być uznane za oprogramowanie lub bazę danych zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w zakresie własności intelektualnej, jak również publiczne powiadamianie lub udostępnianie osobom trzecim, kiedy te czyny nieodzownie oznaczają odtwarzanie ich przez Użytkownika lub osobę trzecią.
 • Nie wprowadzać, przechowywać ani rozpowszechniać za pośrednictwem tej strony internetowej żadnej treści która może naruszyć prawa do własności intelektualnej, przemysłowej lub tajemnice przedsiębiorstwa osób trzecich i ogólnie żadnej treści do której nie posiada się, zgodnie z prawem, prawa do udostępniania osobom trzecim.
 • Nie współpracować z osobami trzecimi w celu realizowania któregokolwiek z opisanych zachowań.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

Firma LEDS-C4 w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna za okoliczności jakie poniżej zostaną opisane dla przykładu, lecz nie wyłącznie, ani za szkody jakie mogą powstać w konsekwencji.

 • LEDS-C4 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie, usunięcie, błędną dostawę lub błąd podczas zapisywania wiadomości Użytkownika lub osobistych konfiguracji.
 • LEDS-C4 również nie jest odpowiedzialna za decyzje podjęte na podstawie informacji dostarczonych na niniejszym serwisie internetowym, ani za szkody powstałe u Użytkownika lub u osób trzecich których motywacja działania opierała się jedynie na informacjach uzyskanych na tym serwisie internetowym.
 • LEDS-C4 zastrzega sobie prawo do odmówienia dostarczenia usługi jakiejkolwiek osobie z każdego powodu i/lub do przerwania usługi w całości lub częściowo za lub bez powiadomienia.
 • Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego podlega wszystkim przepisom mającym zastosowanie, a Użytkownik jest jedyną odpowiedzialną osobą za treść jego wiadomości za pośrednictwem tego serwisu internetowego.
 • Dostęp do tego serwisu internetowego nie oznacza obowiązku firmy LEDS-C4 do kontrolowania braku wirusów, robaków lub wszelkich innych szkodliwych elementów informatycznych. Należy do Użytkownika w każdym przypadku posiadanie odpowiednich narzędzi do wykrywania i zwalczania szkodliwych programów informatycznych.
 • LEDS-C4 nie jest odpowiedzialna za szkody powstałe w sprzęcie informatycznym Użytkowników lub osób trzecich w trakcie świadczenia usługi tego serwisu internetowego.
 • LEDS-C4 nie udziela żadnej gwarancji ani nie jest odpowiedzialna w żadnym wypadku za jakiegokolwiek rodzaju odszkodowanie jakie może wynikać z dostępu lub korzystania z treści tego serwisu internetowego.

LEDS-C4 również nie będzie odpowiedzialna za:

 • Ewentualne błędy pod względem bezpieczeństwa jakie mogą powstać z uwagi na fakt używania komputerów zainfekowanych przez wirusy komputerowe;
 • Używanie przez osoby trzecie elementów będących własnością firmy LEDS-C4, a które wprowadzają w błąd co do osoby prawnej;
 • Naruszanie praw do własności przemysłowej i intelektualnej przez osoby trzecie;
 • Niewypełnianie przez osoby trzecie, które może wpłynąć na Użytkowników tego serwisu internetowego firmy LEDS-C4;
 • Brak działania strony internetowej lub którejś z jej usług z powodów obcych firmie LEDS-C4;
 • Następstwa spowodowane złym działaniem przeglądarki lub poprzez użycie niezaktualizowanych jej wersji;
 • Występowanie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w jego treściach;
 • Bezprawne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub sprzeczne z postanowieniami z niniejszego Zastrzeżenia prawnego lub z dobrą wiarą i porządkiem publicznym, tego serwisu internetowego lub jego treści przez Użytkowników;
 • Wszelkiego rodzaju szkody spowodowane u Użytkownika, a które będą przyczyną awarii lub zerwania łączności w sieciach telekomunikacyjnych, błędów informatycznych lub innych systemów elektronicznych, które spowodują zawieszenie lub przerwanie usługi tego serwisu internetowego w trakcie świadczenia jej lub wcześniej.

W odniesieniu do treści i usług powiązanych za pomocą tego serwisu internetowego odwołujemy się do postanowień z punktu 3 niniejszego Zastrzeżenia prawnego dotyczącego hiperłączy i/lub linków.

6. Zapytania, reklamacje i powiadamianie o czynnościach o charakterze niedozwolonym lub niewłaściwym

W celu przesłania jakiejkolwiek sugestii, zapytania, skargi lub reklamacji Użytkownik może skierować się do firmy LEDS-C4 za pośrednictwem bieżących lub przyszłych kanałów komunikacyjnych które są następujące:

 • Właściciel: LEDS-C4
 • Adres: c/ Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Hiszpania
 • Tel. +34 973 46 81 00
 • Fax. +34 973 46 81 06
 • e-mail: [email protected]

Wspomniane kanały komunikacyjne również będą właściwe, aby jakikolwiek Użytkownik posiadający wiedzę, że powiązane serwery odsyłają do stron których treści lub usługi są bezprawne, szkodliwe, obraźliwe, agresywne lub sprzeczne z zasadami moralnymi skontaktował się z firmą LEDS-C4 i powiadomił ją o tym.

Z drugiej strony otrzymanie przez firmę LEDS-C4 jakiegokolwiek powiadomienia nie oznacza, zgodnie z postanowieniami z ustawy 34/2002, faktycznej wiedzy na temat działalności i/lub treści wskazanych przez powiadamiającego Użytkownika.

7. Właściwe prawodawstwo i jurysdykcja

Niniejsze Zastrzeżenie prawne kieruje się we wszystkich i w każdej z jego kwestii krajowym prawodawstwem obowiązującym w każdej chwili w celu rozwiązania jakiegokolwiek sporu w odniesieniu do niniejszego Zastrzeżeniem prawnego lub do relacji pomiędzy nimi.

W przypadku wystąpienie jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności w interpretacji lub zastosowaniu niniejszych warunków prawnych, sądy lub trybunały które w danym przypadku zapoznają się ze sprawą będą tymi, które zdecydują o przepisach prawnych mających zastosowanie odnośnie właściwej jurysdykcji, lecz w przypadku kiedy Użytkownik będzie miał swoją siedzibę poza Hiszpanią, obydwie strony podporządkują się wyraźnie zrzekając się jakiegokolwiek innego prawa jakie mogłoby być właściwe sądom i trybunałom w Manresa.